Tworzenie strategii i jej wdrożenie (Hoshin Kanri)

Dlaczego warto?

Dlaczego warto?

Gdy firma potrzebuje zmian, przygotowuje się na nowe wyzwania, brakuje jej nowej energii do rozwoju, wtedy warto zatrzymać się i spojrzeć na biznes z nowej perspektywy.

Hoshin kanri to metoda, która pozwala nie tylko na zrewidowanie dotychczasowego sposobu działania. Skupia w sobie wiele funkcjonalności, które pomagają przekuć założenia strategiczne w wymierne korzyści biznesowe.

Hoshin kanri to metoda planowania i wdrażania strategii biznesowej, zaczerpnięta z kaizen i lean management. Na początku porządkuje działanie firmy.  Potem zapewnia spójność celów i łatwą kontrolę realizacji strategii. Następnie w proces planowania silnie angażuje zespół, co wyzwala potencjał pracowników, którzy zaczynają się identyfikować się z firmą. W końcu wspiera we wdrożeniu i łatwym monitorowaniu strategii.

 

Kiedy się stosuje?

Kiedy się stosuje?

 • Nagłe zmiany w branży: rosnąca konkurencja, utrata rynku, zmiany prawne lub technologiczne.
 • Niedostateczne zrozumienie przez każdego pracownika, gdzie organizacja zmierza .
 • Słaba współpraca i komunikacja w firmie.
 • Brak spójności celów długoterminowych z krótkoterminowymi i brak metody zarządzania celami.
 • Nieuporządkowane działania (ad hoc), uniemożliwiające aktywne zarządzanie zmianami i ryzykami.
 • Brak przekonań i nawyków, wspierających realizację wizji i strategii firmy.
 • Niska kreatywność i odpowiedzialność w rozwiązywaniu problemów.
 • Brak świadomości stanu zaangażowania i morale Zespołu w czasie zmian kierunku działania
 • Brak mierników lub mierniki (np. KPI) niedostatecznie odzwierciedlają stan biznesu i jego zmian.
 • Brak orientacji i regularnej weryfikacji przez pracowników i menedżerów gdzie jesteśmy w realizacji celów rocznych i strategicznych.

 

Korzyści

Korzyści

 1. Zbudowanie i wdrożenie kompleksowej strategii rozwoju firmy, która przynosi wymierne korzyści biznesowe.
 2. Jasne określenie kierunku rozwoju firmy i skoncentrowanie wszystkich zasobów firmy na jego realizacji.
 3. Skoncentrowanie wszystkich zasobów firmy na realizacji strategii, bez pobocznych kosztownych projektów
 4. Zbudowanie organizacji odpornej na kryzysy i otwartej na zmiany.
 5. Podniesienie poziomu zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za firmę wśród pracowników – wyzwolenie ich potencjału i energii. Kształtowanie liderów zmian.
 6. Tworzenie systemu wczesnego ostrzegania i zbudowanie poczucia precyzyjnego sterowania cała organizacją.

 

Jak wdrażamy hoshin kanri?

Jak wdrażamy hoshin kanri?

Wdrażamy hoshin kanri w ośmiu krokach, aby nie tylko dobrze rozpoznać potrzebę, zbudować dobry plan, ale i monitorować i korygować strategię przez cały rok jej stosowania.

 

9 kroków Hoshin Kanri. Schemat wdrażania narzędzia w Kaizendo.

Krok 1

 • Badanie ilościowe i jakościowe (kadra zarządzającą + wybrani pracownicy).
 • Kampania komunikacyjna.

Krok 2

 • Warsztat przygotowania wizji z osobami decyzyjnymi w firmie (wariant 1) lub z poszerzonym gronem (wariant 2).

Krok 3

 • Warsztaty przygotowania celów strategicznych i mierników.
 • Dopasowanie (matching) celów długo-terminowych do wizji.

Krok 4

 • Warsztaty przygotowania celów rocznych i mierników.
 • Dopasowanie (matching) celów krótko-terminowych do celów długoterminowych.

Krok 5

 • Analiza wdrażalności, uwzględniająca kluczowe ryzyka oraz bariery wynikające z kultury organizacyjnej.

Krok 6

 • Przygotowanie listy projektów i inicjatyw niezbędnych do osiągnięcia celów. Matching.

Krok 7

 • Catchball – weryfikacja projektów z zespołem wykonawczym.
 • Szkolenie z zarządzania projektami.
 • Kick off i komunikacja strategii Zespołowi.

Krok 8

 • Warsztat określenia standardu monitorowania
 • Ustalenie planu monitorowania wdrożenia (6 spotkań, 1 raz na miesiąc).

Krok 9

 • Przeprowadzenie warsztatu podsumowania wdrożenia i rewizji strategii.

 

 

Jak działa matryca X?

Jak działa matryca X?

Fundamentem jest zbudowanie wizji. Pokazujemy przez nią jasno w jakiej firmie chcemy być za 3 lata. Musi angażować emocje, bo tylko wtedy na długo wystarczy firmie paliwa do jej realizacji. Następnie przechodzimy do tworzenia  planu strategicznego, spójnego i mocnego dzięki stosowanym przez nas narzędziom takim jak X-Matrix. W ten sposób powstaje gotowa instrukcja wdrożenia misji i wizji w praktyce.

Matryca X to praktyczne narzędzie planowania strategicznego z wykorzystaniem hoshin kanri.

 

Case study

Case study

Firma z branży farmaceutycznej przeszła reorganizację. Zmianom uległy struktury organizacyjne m.in. liczebność i składy zespołów, zakresy ich obowiązków. Sformułowano również nowe kierunki rozwoju i nowe priorytety.
CFO, zarządzający zespołem finansów postawił za cel zbudowanie zespołu skupionego na dostarczaniu wartości dla wewnętrznych klientów. Celem było także to, by świadczyć usługi wspierające biznes i być wysoko ocenianym przez wewnętrznych klientów. Założeniem było jak największe zaangażowanie Zespołu w zmiany, tak by mogła się tworzyć kultura organizacyjna sprzyjająca doskonaleniu. Wsparliśmy dział w tym procesie wykorzystując metodę hoshin kanri.Szczegóły…

 

Nasze warsztaty

Nasze warsztaty

Zapraszamy też do obejrzenia relacji z otwartych warsztatów planowania strategicznego z wykorzystaniem metody hoshin kanri, które przeprowadziliśmy dla przedsiębiorców i kadry zarządzającej.

 

Masz pytanie? Napisz do nas!