Autor: Emil Osiewicz 3 września 2017

Autorem cytatu jest Alfred D. Chandler Jr., amerykański historyk ekonomii z Harvard Business School. W książce Strategy and Structure (1962) zaprezentował badania oparte na doświadczeniach zebranych w amerykańskich korporacjach. Wykazał w nich, konieczność podporządkowania struktury firmy strategii. Utrzymywał, że głównym celem struktury firmy powinna być pełna koncentracja na wykonywaniu strategii biznesowej, co w tamtych czasach nie było oczywiste.

Strategia – właściwy kurs działania

Opisywał strategię jako określanie długoterminowych celów. Przyjęcie kursu działania i przydzielanie zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów. Natomiast strukturę rozumiał jako sposób działania organizacji, przez którą strategia powinna być wdrażana. Jego obserwacje trafnie opisywały problemy amerykańskiego biznesu, który stworzył wielu monopolistów, którzy zaczęli traci dynamizm i konkurencyjność przez nadmierną biurokratyzację i wewnętrzne działania, które nie przynosiły korzyści klientom.

Chandler rozpoczął swoje badania od czterech przykładów dużych amerykańskich korporacji (w późniejszym czasie przebadał jeszcze setkę znaczących firm z USA), które miały dominującą pozycję w latach 20. XX wieku. Chandler opisał, jak firma chemiczna Du Pont, producent samochodów General Motors, firma energetyczna Standard Oil of New Jersey oraz Sears Roebuck zarządzali strategią wzrostu i dywersyfikacji, przyjmując rewolucyjną formę podziału na dywizje (multi-division). Tworzyli strukturę federacyjną, której mniejsze podmioty np. poszczególne marki grupy, były w dużej mierze niezależne. Natomiast zarząd całej grupy odpowiadał za realizację strategii. Chandler opowiadał się za decentralizacją wielkich korporacji, dzięki której firma mogła być sprawniej zarządzana. Podkreślał też znaczenie kadry menadżerskiej, widział w niej olbrzymie pokłady niewykorzystanego potencjału.

Kolejną ważną pracą Chandlera, za którą otrzymał Nagrodę Pulitzera, była książka The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business (1977). Utrzymywał w niej, wbrew koncepcji Adama Smitha, mówiącej o niewidzialnej ręce rynku, że to aktywne działania zarządu firmy (widzialna ręka) są bardziej skuteczne w realizowaniu celu firmy, jakim jest dostarczanie produktu klientom.

Japońska strategia rozwoju

Zarówno podporządkowanie działań firmy strategii, dowartościowanie kadry menadżerskiej, jak i szczegółowe monitorowanie firmy, to elementy rozwinięte jeszcze silniej w Hoshin Kanri, metodzie planowania strategicznego, zaczerpniętej z kaizen, która kształtowała się w Japonii od czasów powojennych. Na początku lat 80-tych została ona znacząco rozwinięta i sformalizowana, stała się podstawą sukcesów wielu międzynarodowych firm.

Hoshin Kanri można określić jako metodę planowania osiągnięć (część z nich odbywa się stopniowo, jednak nie brakuje wśród nich kroków przełomowych) i rozwoju biznesu poprzez doskonalenie zarządzania. Konstrukcja Hoshin Kanri sprawia, że planowanie jest znacznie mniej narażone na tradycyjne konflikty i negocjacje między menedżerami różnych szczebli i funkcji. Kluczem jest oderwanie problemu od człowieka i skoncentrowanie się na jego rozwiązywaniu bez piętnowania konkretnych osób. Metoda bardzo mocno angażuje nie tylko menedżerów ale i niższą kadrę, dzięki temu wyzwala potencjał znacznie większej części zespołu, niż zwykle. Pozwala też skutecznie skoncentrować działanie przedsiębiorstwa na najważniejszych zadaniach i celach. Jest to możliwe, dzięki podporządkowaniu wszystkich działań firmy określonej strategii.

Hoshin Kanri w wielkim biznesie

Hoshin Kanri może mieć różne zastosowania w organizacji. Najczęściej stosowane jest jako metoda planowania strategicznego. Jednakże stosuje się ją również jako narzędzie do zarządzania złożonymi projektami, czy system zarządzania jakością. Niektóre organizacje stosują Hoshin Kanri jako swego rodzaju system operacyjny, który gwarantuje stabilny wzrost jego zysków. Można też powiedzieć, że w praktyce Hoshin Kanri jest metodą planowania i doskonalenia, prowadzącą do zwiększania konkurencyjności firmy na rynku. Pokazują to liczne przykłady organizacji, które w latach 80-90-tych XX wieku, zbudowały swoje strategie na Hoshin Kanri. Firmy takie jak: HP, P&G, Komatsu, Nissan, Xerox oraz oczywiście Toyota, to tylko te najbardziej rozpoznawalne organizacje stosujące metodę.

Dodaj komentarz: